ترانه – سرودهای خیزش «زن زندگی آزادی»!

از دهه پنجاه خورشیدی، ترانه- سرودهای انقلابی بیشتری در دفاع از مبارزات زندانیان سیاسی در استقامت و پایداری شان در برابر شکنجه گران ساواک شاهنشاهی و کوتاه نیامدن از منافع توده های ستمدیده و هم چنین تجلیل از مبارزات اقشار و طبقات تهیدست در ایران و در  دفاع از مبارزات توده های ستمدیده در سراسر جهان، هم چون مبارزات الهام بخش مردم در ویتنام در برابر جنگ تحمیلی امپریالیست های آمریکایی، در همبستگی با مبارزات خلق فلسطین در برابر اشغال سرزمین شان توسط اشغالگران اسرائیلی و... با ملودی و یا آهنگ ترانه های مشهور اجرا و آفریده شد.

در  دوره حاکمیت رژیم زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی نیز از جانب هنرمندان مترقی بر مبنای شرایط عینی هر دوره تلاش هایی برای خلق سرود – ترانه هایی در سمت گیری با مردم صورت گرفت.

اما اوج آفریدن سرود –ترانه در خیزش ژینا صورت گرفت. خیزشی رادیکال، توده ای و سراسری که با شعار «زن زندگی آزادی » که در حقیقت نقش مرکزی زنان در مبارزه علیه حجاب اجباری و کل نظام آزادی کش جمهوری اسلامی را با این شعار برجسته کرد، ده ها ترانه و سرود مترقی و انقلابی نیز بر بطن این اوضاع و در دفاع از زنان و مبارزات شان خلق شد.

تغییر روحیه مبارزاتی در میان مردم بطور عموم و در میان هنرمندان بطور خاص که در نتیجه خیزش اخیر بوجود آمده، انگیزه و تحرک بیشتری را به هنرمندان مترقی و مبارز بخشیده است که بتوانند با سرائیدن، سرود- ترانه های مبارزاتی به سهم خود در پیشروی مبارزه زنان و در دمیدن به روحیه سایر اقشار و طبقات علیه دشمن، یاری رسانند.

به نام دختران سرزمین آفتاب

به نام دختران سرزمین آفتاب

به نام رهروان حق به نام انقلاب

به پاس خون سرخ، به رای زندگی

قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی

گذر کن از تمام روزهای غرق خواب

گذر کن از تمام لحظه های اضطراب

ز طوق بندگی، به شوق زندگی

برون شو‌ از جهان سرد و تلخ بردگی

 

دست در دست هم دریا میشویم

طوفان میشویم میخروشیم

دست در دست هم مشت های محکمیم

فریاد میزنیم آزادی

 

برای گیسوان دختران انقلاب

برای مردمان من به رسم انتخاب

نترس و دم بزن برای حق زن

بیا برافکنیم درفش جور اهرمن

که فردای روشنی در انتظار ماست

فسانه گذشته بر لبان بچه هاست

طنین خنده ها، بلند و یک صداست

شعار زن زندگی پیام نسل ماست

 دست در دست هم دریا میشویم

طوفان میشویم میخروشیم

دست در دست هم مشت های محکمیم

فریاد میزنیم آزادی

ای آزادی، ای آزادی

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ٥۹

اگوست ٢٠٢٣ / مرداد ١٤٠٢