گزارش شرکت در اکسیون «علیه اعدام» میدان دام، آمستردام- هلند

فعالین سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان)، واحد هلند، روز شنبه ٣ فوریه در آکسیون ایستاده ای که از جانب «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران» علیه جمهوری اسلامی و در اعتراض به اعدام های وحشیانه اخیر رژیم، سازماندهی شده بود، شرکت داشتند.

در این اکسیون عکس هایی از جانباختگان و زندانیان سیاسی، بنرهایی که بر روی آنها شعارهای: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «جمهوری اسلامی نابود باید گردد»، «قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان»، «نه به اعدام، اعدام را متوقف کنید»، «از کردستان تا تهران، خونین تمام ایران»، و...، به نمایش گذاشت شده و اعلامیه های مختلف پخش شدند.

 اعلامیه سازمان زنان هشت مارس با عنوان: «نه به اعدام، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی»، به زبان انگلیسی و فارسی  در بین حاضرین و عابرین توزیع شد که مورد استقبال قرار گرفت. با برخی از مردم رهگذر که اعلامیه می گرفتند به گفتگو پرداخته و دلیل برگزاری این تجمع و محکوم کردن اعدام ها در ایران و شرایط کنونی مردم  ایران را توضیح دادیم. 

در طول تمام برنامه با پخش سخنرانی های ضبط شده، افشاگری از جنایات ۴۴ ساله رژیم جمهوری اسلامی، موزیک های انقلابی و با شعار دادن، توجه حاضرین و عابرین را جلب کردیم. برخی از عابرین هم صدا و همراه با ما، شعارها را تکرار کرده و همبستگی خود را اعلام میکردند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)- هلند

۴ فوریه ٢٠٢۴