گزارش آکسیون ٢۹ ژوئیه ٢٠٢٣ - لندن

دوازدهمین روز تحصن فعالین مترقی و مبارز تظاهراتی در میدان ترافالگار لندن برگزار شد. بسیاری از فعالین و نیروهای چپ و رادیکال، آزادیخواه و مترقی در این تظاهرات شرکت داشتند.

ما جمع شدیم تا یک صدا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و بر چیدن چوبه های دار جمهوری اسلامی شویم. جمع شدیم که با شعار دهی، سخنرانی، پخش موسیقی، رقص کردی و پخش اعلامیه به مردم بویژه مردم مترقی بگوئیم که زنان در صف مقدم مبارزه علیه حجاب اجباری و جمهوری زن ستیز اسلامی هستند، بگوئیم که اکثریت مردم، کارگران و زحمتکشان شهر و روستا بیش از هر زمان دیگری آماده به زیر کشیدن تمام و کمال نظام حاکم هستند، بگوئیم مردم به حمایت فعال شما برای پیشبرد مبارزات شان نیاز دارند.
فعالین سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان) - لندن

٢۹ ژوئیه ٢٠٢٣