گزارشی آکسیون در حمایت از توماج صالحی و علیه اعدام!

در همبستگی با مبارزات سراسری علیه اعدام و دفاع از توماج صالحی، هنرمند مبارز در بند، فعالین «سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- واحد هلند، اکسیون اعتراضی را که «جمعی از فعالین چپ و دمکرات- هلند»، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر، در مقابل وزارت امور خارجه هلند،  برنامه ریزی کرده بودند، همراهی کردیم.

این آکسیون با نمایش عکسهای مبارزاتی و تصاویر جانباختگان خیزش ژینا و سایر قربانیان  جنایات ٤٤ ساله رژیم جنایتکار و زن ستیزجمهوری اسلامی، آغاز شد. همزمان با پخش اعلامیه، در دست داشتن عکس توماج صالحی و برافراشتن بنرها و پلاکاردهای اعتراضی و انقلابی، شعارهای افشاگرانه در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی و سرودهای انقلابی را سردادیم و همبستگی خود را  با مبارزات مردم در ایران اعلام کردیم. 

در طول زمان برگزاری اکسیون، موفق شدیم توجه، استقبال و همراهی بسیاری از عابرین و مخاطبین را جلب کنیم.