گزارشی از روز جهانی زن در فرانکفورت

روز هشت مارچ امسال (۲۰۲۲ ) بیشتر از سالهای قبل شور و شعف داشت!


گروپ ها و سازمان های مختلف زنان و زنان به صورت فردی حضور پر رنگی داشتند.

مراسم امسال از د گ ب هاوس شروع شد و در ویلی برانت پلتس توقف کردند. در آنجا مقاله ها و اعلامیه های برگزار کنندگان خوانده شد.

زنان در مسیر راهپیمائی شعارهای در رابطه با خواسته شان و آزادی زنان تحت عناوین مختلف از جمله «نه به طالبان، نه به جمهوری اسلامی، نه به امپریالیزم شرق و غرب» سر میدادند.

در مسیر حرکت شعارهای زنان افغان، مخصوصا بر ضد آمپریالیزم روس، آمریکا، مجاهدین و طالبان میدادند. همچنین اعلامیه هایی خوانده میشد. یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارچ ایران – افغانستان، اعلامیه ای کوتاهی خواند که مورد استقبال قرار گرفت.

پس از رسیدن به منطقه دانشگاه که توقف داشتیم، چند تا از زنان برگزار کننده سخنرانی کردند. بعدا به مرکز شهر فرانکفورت رسیدند.

در آخر هفته حرکت های با شور زنان بر پا شدند. صف زنان رنگارنگ بود زنان افغان، ایرانی، ترک، کرد، ایتوپیا، ایریتریا، مراکو، آلمان، رومانیه و… بودند.

مراسم ساعت پنج و نیم عصر تمام شد.سازمان زنان هشت مارس )ایران – افغانستان( - فرانکفورت

12 مارس 2022