تصاویری از گردهم آیی اعتراضی سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

 به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان، در شهر فرانکفورت آلمان

25 نوامبر 2020