گزارش روز همبستگی با مبارزات مردم کوبانی

گزارش روز همبستگی بین المللی حمایت از مبارزات مردم کوبانی در شهر دوسلدورف آلمان

روز شنبه اول نوامبر 2014 طبق قرار سراسر ی درجهان ساعت از دو بعدازظهر دسته دسته مردم و گروهها و سازمانهای مختلف کرد وترک وعرب وفارس و آلمانی در شهر دوسلدورف به خیابان آمدند تا فریاد اعتراضی خود را به گوش جهانیان برسانند و اعلام نمایند که جنایات دولت فاشیستی اسلامی(داعش) را محکوم می کنند.

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\iman\Downloads\10734077_851998048165420_6729849868970715257_n.jpg

حضور صدها زن و مرد و پیر و جوان با پرچمهای رنگی نشانه همبستگی بر سر موضوعی خاص بود. نظرات و افقها ی متفاوت را بر علیه جنایتهای جریاناتی چون داعش که با پشتیبانی  دولتهای ارتجاعی و امپریالیستها  میباشد، را در کنار هم قرار داد و نشان داد که میتوان تاثیرات بیشتری را بهمراه داشته باشد.

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\iman\Downloads\10177347_624673360915700_7315002525855054624_n.jpg

ما همچنان  متذکر شدم که نقش زنان چه بعنوان مبارزان پیگیر و چه بعنوان نوک تیز حمله مرتجعین  زن ستیز دولت اسلامی تجربه ای است که سه ده اخیر در ایران  ثابت شده است. بدون اتحاد و مبارزه پیگیر همگانی ، بخصوص برای رهائی زنان ، امکان پذیر نخواهد بود. امروز ما همه کوبانی هستیم. این شعاری بود که از طرف جوانان مبارز آلمانی روی پلاکاردها  دیده میشد.

روز شنبه بیش از هزار نفر در شهر دوسلدورف حضور داشتند . علیه امپریالیسم ها و دولتهای ارتجاعی بویزه دولت فاشیستی اسلامی (داعش) فریاد ها یک صدا و شعارها هم یا صدا بود و سرودهای انقلابی در باره کوبانی و سخنرانی های مختلف سازمانها و گروها راهپیمائی را به پایان رساندیم.

 

شنبه اول نوامبر 2014 دوسلدورف ( سازمان زنان هشت مارس ایران – افغانستان )