گزارش آکسیون علیه اعدام در آلمان (دوسلدورف)

 

زمانی که زیر تیغ سیستم قضائی زن ستیز جمهوری اسلامی دخترانی همچون ریحانه را سر میزنند، در جائی دیگر همان سیستم فاشیستی اسلامی به نام داعش سر زنان و کودکان و مردان را میزنند.

روز شنبه یازدهم اکتبر با طلوع خورشید ، فریاد اعتراض همبستگی بین المللی مردم ، در سراسر اروپا را که بیش از دهها هزار نفر میشدند را در کنار رود راین در شهر دوسلدورف میشنویم.

در میان این جمع وسیع پر از خشم و نفرت از حرکتهای فاشیستی اسلامی، ما نیز بعنوان نماینده سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) اعلام نمودیم که ریحانه ها نیز در ایران نیز قربانی چنین قوانین ضد زن و ضد بشری هستند و این قوانین بیش از سی پنج سال است که مانند سمی نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه و سراسر جهان گسترش پیدا کرده و خود را به شکل امثال داعش، یک دولت فاشیستی اسلامی نشان میدهد.

ما همچنان در میان هزاران نفر پشت بلندگو اضافه نمودیم که دولت فاشیستی جمهوری اسلامی با همان قوانینی که اسلامی مینامد ریحانه و صدها دختر و زن را در ایران بدلایل مختلف زیر تیغ شمیشرمیبرد. ما زنان و مردم خواستیم که این تجربه سه دهه به ما نشان داد که بنیادگرائی مذهبی و امپریالیستها هر دو روی یک سکه هستند.

زنان کرد و ترک از ما در مورد پلاکاردی که به فارسی نوشته شده بود میپرسیدند و وقتی برایشان نمونه بارز سیستم قضائی زن ستیز را در مورد ریحانه میگفتیم ، شدت خشم و کینه آنها را نسبت به این فاشیستها بیشتر مینمود. دختر جوان ایرانی که همراه خانواده اش به شهر دسلدورف آمده بود از حضور ما در این راهپیمائی به وجد آمده بود و خواست که عکس ریحانه و پلاکارد را در دست بگیرد تا سهم خود را در این اعتراض همگانی نشان دهد.

با هر زن و مردی که در مورد ریحانه صحبت میکردیم، ضمن همدردی و پشتیبانی، میگفتند که ما در مورد سیاست جمهوری اسلامی آگاهیم. دختری در بلند گو فریاد میزد که دولت آلمان و خانم آنگلا مرکه باید به داد ما برسد. ما بعنوان زنان هشت مارس اعلام نمودیم که دولت آلمان و تمامی دولتهای سر قدرت و بویژه خانم انگلا مرکه حامی ما مردم نیستند و ما باید خود متحد شویم و سرنوشت خود را خود تعیین نمائیم.

راهپیمائی بسیار پر شور و عظیمی بود که حدود چهار کیلومتر طول آن  بود . همبستگی ملتها و سازمانهای مختلف و پشتیبانی آنها از پیام ما بعنوان زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی، نیروی ما را برای مبارزاتمان بیشتر نمود.

.

 بدون اتحاد و همبستگی ملتهای کرد و فارس عرب و ترک در سراسر جهان و بویژه خاورمیانه علیه دولتهای ارتجاعی و امپریالیستها که باعث اصلی پا دادن به این جریانات ارتجاعی میباشند، نمیتوان بر آنها غلبه نمود .

زنده باد همبستگی بین المللی علیه هر گونه اعدام و تجاوز

نه به امپریالیسم و نه به  بنیادگرائی مذهبی

 سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان ) دوسادورف آلمان