در راهپیمایی روز جهانی زن در لندن شرکت کنیم!

 انقلاب واقعی بدون رهایی زنان میسر نیست!

در راهپیمایی روز جهانی زن در لندن شرکت کنیم!

 

در تمام جهان، هر گونه دستاوردی در زمینه حقوق زنان مدیون مبارزه آگاهانه و متحد خود زنان بوده است.

زنان ایران که قربانی ۳۹ سال سرکوب عریان از سوی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی بوده اند اکنون در صف مقدم مبارزات مردمی ضد حجاب اجباری اند. امسال تظاهرات روز جهانی زن که در لندن و در سطحی وسیع برگذار خواهد شد، فرصتی است که در آن نه تنها از خیزش مردم حمایت کنیم ، نه تنها مبارزات زنان علیه خشونت گسترده و فرودستی مطلق آنان را بازتاب دهیم ، بلکه اوج درماندگی و ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی را در اجبار حجاب بر بدن زنان را نشان دهیم. 39 سال جنگ بی وقفه علیه ما زنان هر روز به طور وحشیانه و با زور نیروی نظامی در جریان بوده است... ما ۳۹ سال است که در لحظه لحظه زندگی مان، در کوچه و خیابان، در داشنگاه و مدرسه، در محیط کار، در خانه و حتا رختخواب هایمان، با قوانین قرون وسطایی این رژیم  جنگیده ایم. با مرتجع ترین و زن ستیز ترین رژیمی که  اسارت زنان ماهیت ایدئولوژیک – سیاسی آن است، مبارزه کرده ایم.

به ما بپیوندید تا همه با هم اعلام کنیم که حجاب اجباری این پرچم رژیم تئوکراتیک دینی جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهیم سپرد. ما زنجیرهای اسارتمان را پاره خواهیم کرد، و آزادی و برابری مان را به کف خواهیم آورد. به ما بپیوندید تا با تمام نیروی مان در این تظاهرات صدای میلیون ها زن در ایران را به گوش زنان آزادیخواه و مبارز برسانیم

به ما بپیوندید تا صدای آگاهانه ی اعتراض خود را با مبارزات جسورانه ی زنان ایران و دختران خیابان انقلاب پیوند دهیم تا همه با هم در هر جا که هستیم سهمی از  مبارزات زنان در سرنگونی انقلابی این رژیم زن ستیز  داشته باشیم.

آزادی جامعه در گرو آزادی زنان است!زنده باد مبارزات زنان!

 

شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸

ساعت ۱۲ ظهر

 

OXFORD STREET SELFRIDGES

 W1A 1AB

 

نزدیک ترین ایستگاه قطار:

MARBLE  ARCH

 

سازمان زنان ۸ مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان در ایران- انگلستان

www.8mars.com

www.kaarzaar.com