25 نوامبر به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

به خشونت روزانه علیه زنان پایان بخشیم

مبارزه پیگیر ما زنان علیه خشونت تنها به یک روز خاص تعلق ندارد !

دیگر بس است ! شاهد آمار و ارقام جنایات و خشونت ها علیه دختران و زنان به اشکال مختلف در سراسر جهان ، بودن !

تا کی ناظر بر سیاستهای زن ستیز دو سیستم پوسیده بنیادگرائی مذهبی و سرمایه داری امپریالیستی باشیم!

تا زمانی که به این اوضاع تن بدهیم و سکوت اختیار نمائیم، هرگز پایانی برای از بین بردن  خشونتها علیه زنان نخواهیم داشت.

همدردی و کمک ما به قربانیان خشونت تنها مرهمی بر دردشان میباشد و نه راه کاری برای نجاتشان .

پس بیائید برخیزیم و علیه این واپس گرائی مذهبی و سرمایه داری امپریالیستی شورش کنیم و زنجیرهای ستم و اسارت را بگسلیم .

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس همراه با زنان کرد و ترک و عرب و آلمانی از سازمانهای زنان دیگر، اینروز را در کنار هم جمع شده و  با مراسم اعتراضی در دو قسمت از شهر دوسلدورف –آلمان  برگزار مینمائیم. 

تنها با نیروی متحد ما زنان است که میتوان به همه این ستم ها پایان بخشید و دنیائی به دور از همه این جنایات داشته باشیم.

زمان : سه شنبه 25 نوامبر 2014 از ساعت  11.30             Bolker Strasse./Ecke Markplatz gegenüber vom Rathaus

مکان:                                                                                                              Düsseldorf

زمان:  سه شنبه 25 نوامبر 2014 از ساعت 19                                         Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr.1a

مکان:                                                                                     Gelsenkirchen –Horst

 

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان ) - دوسلدورف آلمان

22 نوامبر 2014