فراخوان مشترک به آکسیون اعتراضی در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

فراخوان مشترک به آکسیون اعتراضی در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 فعالین و هواداران کارزار مبارزه با خشونت دولتی- خانگی- اجتماعی بر زنان در ایران قرار است به مناسبت سالگرد قتل عام وحشیانه هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۰ و تابستان ۶۷ به دست رژیم خونخوار جمهوری اسلامی یک آکسیون اعتراضی را به طور هم زمان در برخی از شهرهای اروپا برگذار کنند. هدف این است که نه تنها این جنایات وحشیانه  هر چه بیشتر افشا شود بلکه حمایت کننده بخشی از صدای تمام زندانیان سیاسی و معترضی باشد که جسورانه از هر راهی به اعتراض و مبارزه با نظام زن ستیز و سرکوبگر، ویران گر و استثمارگر جمهوری اسلامی به پا خواسته و در این راه مقاومت کرده اند! مبارزات آگاهانه ما، افشاگری ها و حمایت های ما از زندانیان سیاسی و مبارز کمترین کاری است که برای رسوایی هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی و برای برداشتن گام هایی مهم در توقف این کشتارهای جنایت کارانه است.

 

ما فعالین کارزار زنان در لندن تلاش‌مان این است که با پخش اعلامیه، گفت و  گو با هر آن کس که می توانیم، نمایش پوستر و پلاکاردهای افشاگرانه، پخش سرودهای مردمی و مترقی انترناسیونالی و….  انعکاس صدای نسلی از مبارزان آزادی خواهی باشیم که به دست جلادان رژیم به طور وحشیانه سرکوب، شکنجه و قتل عام شدند و می شوند.

 

از تمام زنان و مردان آگاه و آزادی خواه می خواهیم که به این اعتراض بپیوندند و با هر توان و ایده ای که دارند بخشی از کار مهم افشای این جنایات و حمایت از مبارزین باشند.

 

روز شنبه ۱۴ سپتامبر

ساعت ۱ تا ۳ بعد از ظهر

در میدان ترافالگار شهر لندن، مقابل نشنال گالری

نزدیک ترین ایستگاه های قطار:   Embankment  Charing Cross

 

 کارزار مبارزه با خشونت خانگی، دولتی، اجتماعی بر زنان در ایران- لندن

Karzar.zanan.london2016@gmail.com

www.kaarzaar.org

https://facebook.com/kaarzaar  

https://instagram.com/kaarzaar 

https://twitter.com/kaarzaar