گسیل گشت ارشاد به خیابان ها،

نشانه استیصال رژیم در مقابل مبارزه زنان علیه حجاب اجباریست!

یک بار دیگر گشت ارشاد، همان گشت ارشادی که ژینا امینی زن جوان کُرد را به خاطر «بدحجابی» به قتل رساند را به خیابان ها آورده اند که این بار زنان «بی حجاب» را سرکوب کنند و کنترل جامعه را بدست گیرند! طرح ها و ترفند های گوناگون ماه های اخیر رژیم برای مقابله با خیل عظیم زنان بی حجاب، کار کردی در بر نداشت. گسیل گشت ارشاد نشان از شکستی دارد که زنان با ادامه مبارزه خود، به شکل حضور گسترده در اماکن عمومی بدون حجاب اسلامی، این اماکن و بویژه خیابان ها را از آن خود کرده اند.

رژیم جمهوری اسلامی که از کنترل و اعمال زورگویانه حجاب اجباری ناتوان شده، بار دیگر به نیروهای ضد زن و شرور گشت ارشاد خود برای کنترل زنان و با اتکا به آن کنترل کل جامعه، توسل جسته است. چرا که تصور می کند، با برگرداندن گشت ارشاد می تواند حجاب اجباری را زورگویانه و سرکوبگرانه بار دیگر بر زنان تحمیل کند. اما شرایط کنونی تغییر کرده است. جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش هم چون گشت ارشاد با زنانی روبرو هستند که تجارب خیزش عظیم «زن زندگی آزادی» را برای پیشروی مبارزات شان در دستان پر قدرت خود دارند. اگر چه زنان پیوسته و در طول ٤٤ سال علیه حجاب اجباری مبارزه کرده اند، اما این زنان، زنان قبل از قتل دولتی ژینا هم نیستند.

گشت ارشاد با زنانی روبروست است که در خیزش ژینا با حجاب سوزان خود شعله های خیزش را در مبارزه علیه کل نظام جمهوری اسلامی، شعله ور تر کردند. گشت ارشاد با زنانی روبروست که پرشمار و با صلابت، پیشتازی خیزش ژینا را که مهم ترین مشخصه آن مبارزه علیه حجاب اجباری و کل نظام ستمگر و زن ستیز حاکم بود، بر عهده داشتند. گشت ارشاد با زنانی روبروست که در خیزش ژینا، قدرت خود را به نمایش گذاشتند و نمونه و الگویی برای زنان در سراسر جامعه شدند تا به قدرت و نقش آفرینی خود نه تنها برای رهایی از روابط مردسالارانه بلکه برای رهایی کل جامعه از روابط استثماری حاکم که با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی حاصل می شود، باور یابند.

گشت ارشاد با زنانی روبروست که در همین ده ماه گذشته با خونین ترین سرکوب ها، کشتار، کور کردن، دستگیری و زندان و خودکشی شدن های خیزشگران زن و مرد روبرو بوده اند ولی این جنایات عزم و اراده آنان را از ادامه مبارزه علیه حجاب اجباری، علیرغم فروکش کردن موقتی مبارزات خیابانی، باز نداشته است.

آری، گشت ارشاد با خیل عظیم زنان بویژه زنان جوان و نوجوانی روبروست که در مبارزه علیه حجاب اجباری و کل ساختار زن ستیز جمهوری اسلامی، آبدیده شدند، قد کشیدند و به عقب بر نمی گردند.

گشت ارشاد این بار با زنانی روبروست که با مبارزات خود خیابان ها، همان خیابان هایی که به مدت ٤٣ سال (تا قبل از خیزش ژینا)، جمهوری اسلامی با بکار گیری قوانین ضد زن و نیروهای سرکوبگر تلاش کرد از وجود زنان خالی کند، از آن خود کرده اند. خیابان هایی که زنان بی حجاب با پس زدن ماموران «گشت لسانی» و آمر به معروف و سایر گله های سرکوبگر رژیم و کل ساختار زن ستیز، ستمگر و استثمارگرانه حاکم، شکل تازه ای به آن بخشیده اند. در حقیقت خیابان برای زنان به مکانی برای پیشبرد مبارزه و نشانه رفتن ارزش ها و معیارهای زن ستیزانه جمهوری اسلامی و بازتاب آن در جامعه بدل شده است.

شرایط کنونی و تغییر شرایط عینی و ذهنی جامعه که در نتیجه خیزش ها بویژه خیزش اخیر بوجود آمده است، به تضادهای درون رژیم در چگونگی حفظ کل نظام شان شدت بخشیده است. اگرچه، با اتکا به توافقی که با امپریالیست های غربی، به آن رسیده اند و حمایت و تقویت علنی آنان را در پشت سر خود دارند، با اعتماد به نفس بیشتری برای حفظ نظام لرزان خود، سرکوب وحشیانه و خونین را بیش از پیش بکار بسته اند.

اما واقعیت این است که گسیل گشت سرکوبگر و زن ستیز ارشاد و بکار برد ترفندهای گوناگون نمی تواند زنان را از ادامه مبارزه علیه حجاب اجباری و گسترش آن باز دارد. چرا که رژیم جمهوری اسلامی با زنان جسور بویژه زنان جوان و نوجوان سال ١٤٠٢ روبروست. این زنان حتی با زنان سال ١٤٠١هم متفاوت اند. این زنان بر فراز دستاوردها و تجاربی که در نتیجه خیزش ژینا حاصل شده، ایستاده اند و نوید پیشروی مبارزه انقلابی علیه حجاب اجباری و کل نظام زن ستیز را می دهند.

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)

٢۶ تیر ١٤٠٢ برابر با ١٧ ژوئیه ٢٠٢٣