اتوبوسی که قراره با رادار قدرت های امپریالیستی براه بیفتد!!

«هرکس در مورد شکل و نوع حکومت فردا حرف بزند، خائن به خون جانباختگان است» گلشیفته فراهانی، کسی که ادعا دارد سیاسی نیست، اما سیاسی ترین موضع گیری را به میان می آورد.  

اما هدف این نوع تهدیدها و هم زمان براه انداختن هیاهو و سازمان دهی برنامه های حساب شده در تلویزیون هایی مثل «من و تو، اینترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا و...» و تبلیغ بر سر «وحدت و همه با همی» برای این است که مردم به ویژه جوانان را از فکر کردن و دخالت داشتن در سرنوشت خود برای آینده پس از جمهوری اسلامی دور کنند. تا این گونه به خیال خود تاثیر نیروهای مبارز و انقلابی در بین مردم در تعمیق بخشیدن به خواسته ها و بر آن اساس پیمودن صحیح مسیر خیزش انقلابی را کمرنگ کنند!

آن چه که مسلم است هدف همه این تلاش ها در خدمت این است که بتوانند توجه مردم را از مسائل اصلی بر سر سرنگونی کل سیستم ستم و استثمار جمهوری اسلامی از طریق انقلاب و جایگزینی آن با حکومتی انقلابی دور کنند تا بتوانند خواسته های مردم را تقلیل داده و ذهن آنان را به حول نوع و شکل حکومت مورد نظر خود مشغول سازند.

در همین راستا نشست هشت نفره را در دانشگاه جورج تاون سازماندهی کردند. هدف این نشست به ریاست رضا پهلوی جا انداختن نوع حکومت فردا بود. آن اتوبوسی که رضا پهلوی با رادار قدرت های بزرگ سرمایه داری می خواهد براند و از همه مرتجعین هم برای سوار شدن در این اتوبوس دعوت بعمل می آورد، آلترناتیو حکومتی یعنی همان سیستم ستم و استثمار برای آینده است. سازماندهی این آلترناتیو و این نوع حکومت بنا بر اظهارات سخنرانان در سالن دانشگاه وابسته به ادامه یابی نشست و برخاست کردن هایشان با سران قدرت های امپریالیستی است که  بتوانند آنان را یعنی صاحبان اصلی این اتوبوس را قانع کنند تا زود تر دست بکار شوند و  رژیم چنج  را به مرحله عمل در آورند و اینان را  به عنوان راننده و شاگرد راننده های  این اتوبوس به رسمیت بشناسند. تا این گونه از تعمیق مبارزات مردم برای انجام انقلاب واقعی جلوگیری شود.

بدون شک این اولین بار نیست که با این حجم از تبلیغات مسموم و گندیده و تهدید ها روبرو می شویم.
به یاد داریم که در سه دهه گذشته زنان لیبرال و رفرمیست حکومتی و غیر حکومتی هم چون مسیح علی نژاد ها برای تغییر مسیر مبارزات زنان با چه «شور و هیجانی» حول جناح «اصلاح طلب» حکومتی تبلیغ می کردند و زنان رادیکال و انقلابی را در هم گام نشدن با سیرک شان« خائن» معرفی می کردند.

به یاد داریم که همین دسته  از زنان، مبارزه ای که از هشت مارس پنجاه و هفت علیه حجاب اجباری آغاز شد و ادامه یافت را نه تنها بی ارزش و آن را مساله زنان نمی دانستند بلکه  پیشبرد این مبارزه را تفرقه اندازی در بین زنان ( یعنی در بین زنان حکومتی  مقنعه و چارقد بسر) قلمداد می کردند.

به یاد داریم چگونه ما و همراهان ما در بخش رادیکال و انقلابی جنبش زنان به خاطر بیان این حقیقت که زنان هیچ راهی به غیر از کمک به  انقلاب و سرنگونی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی برای کسب اولیه ترین مطالبات شان که آغازی برای پیمودن راه رهایی از ستم جنسیتی باشد را  ندارند، از جانب این دسته مورد حملات هیستریک قرار می گرفتیم.

به یاد داریم که مسیح علی نژاد ها در دوران سردار اصلاح طلب شان خاتمی چگونه در برابر ما زنان رادیکال و انقلابی که برای به خاک سپاری حجاب اجباری و هم زمان جمهوری اسلامی مبارزه می کردیم، کنار رفتن یک  سانتی متر از حجاب اسلامی را گام مهم و اساسی پیش می گذاشتند و این نوع «دستاورد» را به عنوان روش «صحیح» کسب گام به گام «آزادی» زنان جا می زدند.

به یک کلام در نظر و عمل مسیح علی نژاد ها تا همین اواخر که به دنبال ترمیم و تعدیل جمهوری اسلامی بودند، مبارزه ما علیه حجاب اجباری و به طورکل مبارزه ما در راستای انقلاب و تغییرات واقعی برای ریشه کن کردن ستم بر زن، سرزنش و رد میشد.

اما، ما، در تمامی سال های غلبه «اصلاح طلبی و اصلاح طلبان»، هرگز از آرمان و افق رهائیبخش مان که انعکاس منافع میلیون ها زن بود و هست، در برابر همه حملات و خوانده شدن خائن و «آرمانشهر» بودن از جانب این دسته از زنان، دست نکشیدیم .

اگر ما تا دیروز به ظاهر یک اقلیت کوچک در پیش گذاشتن این واقعیات بودیم که تمامی جناح های رژیم ضد زن، ستمگر و استثمار گر هستند و باید کل این نظام  با تمام دم و دستگاه سرکوبگرش را از طریق انقلاب سرنگون کرد،  امروز خیزش انقلابی و نقش پیشتاز زنان در آن نشان می دهد که ما بیشماریم.

ما بیشماران نه تنها برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بی وقفه مبارزه خواهیم کرد، ما نه تنها نوع و شکل حکومت انقلابی مورد نظرمان را، حکومتی که برای از بین بردن ستم طبقاتی، ستم جنسیتی، ستم ملی، ستم بر اقلیت های مذهبی، ستم بر اقلیت های جنسی و جنسیتی و نجات محیط زیست اساس و بنیان آن را تشکیل می دهد به میان می کشیم و برای ساختن آن تمام توان مبارزاتی مان را به کار می گیریم ، بلکه هم زمان در این راستا همه بیراهه های ارتجاعی را بیرحمانه افشا می کنیم و اجازه نمی دهیم از مبارزات انقلابی توده های جان به لب رسیده، از نقش پیشتازمان در مبارزه انقلابی و از خون عزیزان مان، به نفع طبقه ستمگر و استثمار کننده خود استفاده کنید.

١٣ فوریه ٢٠٢٣  / بهمن ١٤٠١

از فیسبوک سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)