ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز!

ژینا، نامت به نمادی برای مبارزه زنان علیه حجاب اجباری،همان حجابی که تو را به خاطر آن به قتل رساندند، مبدل شد! نامت به باز تر شدن آتشفشان خشم و نفرت زنان از کل نظام ضد زن جمهوری اسلامی و جاری شدن مذاب داغ آن دامن زد! نامت درشعار«ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجگنیم» از کردستان تا تهران چنان طنین انداخته که مرزها را درنوردیده و به سراسر جهان رسید! ژینا، تو نمردی، بلکه نامت به سمبل مبارزه ای که چهل و سه سال زنان نسل به نسل علیه حجاب اجباری و کلیه قوانین ضد زن پیش بردند، مبدل شد! ژینا، خشم و نفرت از قتل بی رحمانه تو به مبارزه ای بدل شده که به راستی ترس و وحشت را در میان جنایتکاران حاکم دامن زده است!

جلادان جمهوری اسلامی اسلامی در عرض دو ساعت زندگی تو مهسا (ژینا) امینی را گرفتند. تو را به خاطر حجاب به قتل رساندند تا به همه زنان به ویژه زنان جوان که هر روز به وسعت آنان برای زیر پا گذاشتن قانون متحجر حجاب اجباری اضافه می شود، پیام دهند که این چنین با شما رفتار خواهیم کرد! اما زنان جواب خود را با از سر برداشتن حجاب به طور جمعی از سقزو سنندج تا رشت و اصفهان و تهران به زن ستیزان حاکم دادند و صحنه جامعه را با مبارزات غرور آفرین و آشتی ناپذیر خود درچند روز گذشته تغییر دادند.

 ژینا، قتل تو به همه مردم به ویژه به مردان نهیبی زد که موضوع حجاب اجباری، موضوعی فقط مربوط به زنان نیست. قتل تو واقعیت اسارت بار زندگی میلیون ها زن را در برابر چشم همگان عریان کرد. حجاب اجباری پرچم ایدئولوژیک حکومت تئوکراتیک است و مبارزه علیه آن، مبارزه با یک رژیم جنایتکار و فاشیست و ضد زنی  است که خون نیمی از جامعه را به شیشه کرده تا بتواند کل جامعه را در انقیاد قرار دهد. شعارهایی هم چون «مرگ بر جمهوری اسلامی»، « می کشم می کشم، هر آنکه خواهرم کشت»، «مرگ بر استبداد، حجاب و گشت ارشاد»، «گشت ارشاد بهانه است، هدف اصل نظام است»، «این آخرین پیامه، هدف خود نظامه» و... بیان این حقیقت است که مبارزه علیه حجاب اجباری به معنای مبارزه با  کل رژیمی است که نماد اسلامی بودن آن حجاب اجباری است.

در شرایط کنونی، شرایطی که  خشم و نفرت از کل نظام ستم و استثمارحاکم  به انبار باروتی بدل شده قتل سبعانه و بی رحمانه تو، ژینا باعث انفجار این انبار شد و در چند روز گذشته با پیشبرد مبارزه جانانه علیه رژیم در شهرهای مختلف ازجانب مردم به ویژه زنان در مقابله با نیروهای سرکوبگر و فراری دادن آنان، صحنه های غرور آفرینی را  ایجاد کرده است. این بار زنان در صحنه مبارزه با از سر برداشتن حجاب و زیر پا گذاشتن قانون ضد زن حجاب اجباری به طور جمعی و وسیع و آتش زدن آن، تنها نیستند و بسیاری از مردان در کنار آنان قرار گرفته و به این مبارزه پیوسته اند.

روحیه تعرضی و نهراسیدن از نیروهای سرکوبگر یکی از ویژه گی های مبارزات در چند روز اخیر بوده است. زنان با سینه فراخ و نهراسیدن در برابر نیروهای سرکوبگر می ایستند و با فریاد شعارهای ضد رژیم و دعوت از مردم برای پیوستن به مبارزه، به روحیه مبارزاتی دمیده اند. این روحیه تعرضی و کوتاه نیامدن و ادامه یابی آن به پاشیدن بذر امید، امید به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، امید به تغییرات پایه ای، امید به آینده ای متفاوت،آینده ای که به راستی در شآن زندگی انسان ها باشد،  دامن زده است. ژینا، نامت که همان زندگی است به بیشمار زنان و مردان زندگی ای سر شار از امید و آرزو بخشیده و امروزه در کف خیابان کل نظام جمهوری اسلامی قاتل تو و هزاران هزار نفر دیگر را به مصاف طلبیده اند. ژینا، مبارزات چند روز اخیر نشان داد که همه مردم به وسعت کل جامعه به خاطر قتل بی رحمانه تو، دادخواهند!

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

٢۹ شهریور ١٤٠١/ ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢