به مناسبت انتشار

50‌امین شماره نشریه هشت‌مارس

نشریه هشتمارس، نشریهای متعلق به جنبش زنان، نشریهای که صدای زنان مبارز و انقلابی را بیست و دوسال منعکس کرده،50امین شمارهاش منتشر شد. زمانی که اولین شماره نشریه هشتمارس بهسر دبیری زنده یاد رفیق آذر درخشان منتشر شد، مسئولیت بزرگی بهعهده گرفته شد.

مسئولیت امر آگاهی انقلابی زنان. طی بیست و دو سال گذشته تلاش شد با همه فشارها، کمبود نیرو، مشکل مالی و... نشریه هشتمارس که بازتابدهنده نگرش و تفکر انقلابی زنان است منتشر و در اختیار جنبش زنان در ایران و افغانستان قرار گیرد.

نشریه هشتمارس در این بیست و دو سال تلاش کرد رژیم جمهوری اسلامی (ایران و افغانستان) را آماج افشاگریهای خود قرار داده و نشان دهد که هر دو رژیم حافظ نظامی هستند که تا مغز استخوان زنستیز و پدر/مردسالاراند و زنان برای در هم شکستن کلیه روابط مردسالارانه از قلمرو خصوصی گرفته تا عمومی باید مانع اصلی یعنی رژیم جمهوری اسلامی (ایران و افغانستان) را همراه با سایر نیروهای انقلابی سرنگون سازند و جامعهای را پیریزی کنند که معیار و برنامهاش در خدمت به رها شدن زنان از قید هرگونه ستم جنسیتی باشد. 

نشریه هشتمارس از اولین شماره خود تا کنون بر این حقیقت پافشاری کرد که مبارزه برای رهایی زنان مبارزهای است جهانی و جنبش زنان ایران و افغانستان بخشی از جنبش جهانی زناناند و نمیتوانند بدون مرزبندی دقیق و روشن با نظام سرمایهداری/امپریالیستی مردسالار حاکم بر جهان که یکی از پایههای سیستم ستم و استثمارش تولید و بازتولید ستم بر زن است، گستردهترین افق رهایی را در برابر خود نهند، افقی که محرک پس زدن تمامی سختیهای راه پرفراز و نشیب مقابل پایمان شود.

طی بیست و دو سال گذشته نشریه هشتمارس برای اشاعه آگاهی انقلابی در میان زنان میبایست با همه گرایشات و دیدگاههایی که میخواهند زنان را بهگرد نظام حاکم و یا جناحهایی از همین نظام و یا بهزیر بال و پر امپریالیستها خصوصا امپریالیسم آمریکا بکشانند، بیرحمانه افشا کند.

از موضوعاتی که نشریه هشتمارس همواره به آن پرداخته، این مساله مهم و تعیین کننده بوده است که زنان برای این که تبدیل به یک نیروی جدی چالشگر علیه نظام زن ستیز حاکم شوند، برای این که بتوانند نیرو و انرژی خود را به طور هدفمند و با افق رهایی پیشبرند، نیاز به تشکیلات مستقل، تودهای و انقلابی خود دارند. نیاز به ابزاری که بتوانند منافع اکثریت زنان را در حیطه سیاستهای کلان بیان کنند. نیاز به زنانی دارند که در مرکز این فعالیت انقلابی بهطور نقشمند، سازمانیافته و پیگیر تلاش کنند.

طی بیست و دو سال گذشته، در زمینه ارتقا آگاهی زنان، ابزاری برای دخالتگری در صحنه سیاسی و تلاش برای اتحاد صفوف زنان مبارز و رادیکال، نشریه هشتمارس نقش مهمی را بر عهده داشته است. بدون شک ادامه کاری نشریه مدیون تعهدی است که با تمام فشارها ادامه یافته است. پر واضح است که این امر مهم بدون کلکتیو آگاه و فعالی که در سازمان زنان هشت مارس متشکل هستند، غیرممکن بود. 

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 50

می 2020/ اردیبهشت 1399