کریستی وال: کارناوال یا جنگ مقدس علیه زنان، علیه همجنس گرایان

کريستی وال: کارناوال يا جنگ مقدس عليه زنان، عليه همجنس گرايان

 

 فستيوال جوانان مسيحی به نام کريستی وال، از تاريخ 30 آوريل تا 4 مه در شهر برمن (آلمان) برگزار خواهد شد. اين فستيوال با حمايت مالی دولت آلمان و کليساها برگزار می شود. هر چند نام "فستيوال" را به آن داده اند اما در حقيقت کنگره جوانان پروتستان با بيش از 150 سمينار و گروههای کاری است. در اين کنگره قرار است اصول اخلاق و ارزشهای مسيحيت بعنوان وسيله ای برای "نجات بشر" در دنيای کنوني، بحث کند. سه گروه کاری اين کنگره عبارتند از: سقط جنين، همجنس گرايان و بحث در باره "مسلمانان".

کريستی وال آماج خود را ضديت با حق سقط جنين گذاشته است و آن را يکی از مشکلات بزرگی می داند که باعث بدبختی بشريت است و در پی دامن زدن و برانگيختن افکار و احساسات مذهبی عليه اين حق زنان است. زنان طی سالها مبارزه موفق به کسب حق کنترل بدن خود در عرصه قانون شده اند. کريستی وال برای بازپس گيری اين حق زمينه چينی می کند.

کريستی وال آماج خود را حمله به همجنس گرائی قرار داده است. طی سالها مبارزه در بستر پيشرفت جامعه بشری در زمينه علمي، اجتماعي، فلسفی بسياری از ارزشها و اخلاق های  عهد کهن اعتبار و مشروعيت خود را از دست دادند. جامعه غربی به درک پيشرفته تری از مسئله جنسيت رسيده بطوريکه حق همجنس گرايی در بسياری از کشورهای غربی وارد قانون شده است، کريستی وال در پی واژگون کردن اين حق است. آنان می خواهند از اخلاق و ارزشهای سنتی و مذهبی اعاده حيثيت کرده و پای مذهب و کليسا را به حيطه زندگی خصوصی مردم باز کنند.

کريستی وال سازمانی است برای رشد و گسترش مذهب سازمان يافته و سياسي، جهت توجيه فقر و بی آيندگی ميليون ها انسان در جهان سرمايه داري. اين فستيوال قرار است از طريق وعده های پوچ رستگاری الهی  مردم را به تن دادن به جهان بيرحمانه سرمايه داری ترغيب کند، نظامی که  در آن انسان ها از گرسنگي، جنگ، و بيماری های قابل علاج، دسته دسته می ميرند، ميلياردها انسان حتا به آب آشاميدنی دسترسی ندارند، در حالی که ثروت های افسانه ای در معدودی از کشورها و در نزد درصد کوچکی از مردم جهان انباشته شده است. کريستی وال قرار است طی چند روز موعظه های خرافي، جوانان را در مورد سرچشمه های رنج و فلاکت بشر و راه نجات واقعي، در خلسه و بيخبری فرو برده و برای گسترش حماقت سازمانيافته بسيج شان کند.

آيا کريستی وال که برای "جنين" اشک تمساح می ريزد و تحت عناوين عوامفريبانه "احترام به زندگي" برای حقوق زنان خط و نشان می کشد، در اين 150 سمينار خواهد گفت که مخالفت جنگ ارتش آلمان در افغانستان است؟ خير!

آيا خواهد گفت که نتيجه جنگ در افغانستان کشتار هزاران انسان و اسارت بيشتر ميليونها زن افغانی است؟آيا کريستی وال به جوانان خواهد گفت که در مقابل جنگ بی انتهای آمريکا در خاورميانه و اشغال عراق مقاومت کنند؟ خير!

آيا کريستی وال به زندگی هزاران پناهجو که در آلمان در شرايط غير انسانی بسر می برند، احترامی خواهد گذاشت؟ خير!

کريستی وال قرار است  بنيادگرائی مذهبی را مانند سپری برای جلوگيری از فروپاشی نظامی که مدتها پيش از اين زمانش بسر رسيده، رشد و گسترش دهد و بخاک سپری آن را با رواج خرافه و حماقت مذهبی بازهم به تاخير اندازد.

کريستی وال مدتی است که تبديل به ارگانی با پشتوانه های محکم در ميان قدرت های حاکم اروپائی بخصوص آلمان، شده است تا با اشاعه مذهب در ميان جوانان پايه های "جنگ صليبی" بوش-آمريکا را در اروپا محکم کند. امروزه قدرت های اروپائی برای از بين بردن آخرين مزايای "دولت رفاه"، به رشد و گسترش مذهب در اين جوامع نياز دارند. برای سياستمداران اروپا، خدمات کريستی وال مانند "نعمت الهی" است.

ما زنان ايرانی و افغانی بيش از چند دهه است که زير تازيانه اخلاق و قوانين  بنيادگرايی مذهبی هستيم و عواقب دهشتناک هر درجه از سلطه قوانين و اخلاقيات مذهبی را بر زندگی زنان تجربه کرده ايم. مردم جهان و بخصوص زنان بايد در مقابل رشد مذهب و بکار گيری آن بعنوان وسيله سازماندهی زندگی اجتماعی انسانها و روابط ميان آنها و تبديل شدن به آتوريته های اخلاقی جامعه جلوگيری کنند.

اگر هيتلر برای پيشبرد دستور کار فاشيستی اش، يهودی ها، کمونيستها، همجنس گرايان و انسان های معلول آماج را قرار داد، اکنون بنيادگرايان مذهبی، زنان و همجنس گرايان را آماج قرار داده اند. بنيادگرايان مذهبی می خواهند رنج های بزرگی را که جامعه بشری تحمل می کند (فقر، جنايت، نابرابری، جنگ های قومی، بردگی جنسی، از بين رفتن منابع بقای بشر، و غيره) نتيجه کنترل بدن زن توسط خودش و از بين رفتن ارزش های "خانواده مقدس" توسط رفتارهای زنان و همجنس گرايان قلمداد کند.

مذهب سازمان يافته در جهان امروز، وسيله ای برای مشروعيت بخشيدن به گسترش فقر، سرکوب و مردسالاری است. بايد در مقابل آن ايستاد. ما مردم جهان امروز بيشتر از هميشه نياز به افکار مترقي، علمی و برابری طلب وعدالت جويانه داريم.

سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)

آوريل 2008