در اعتراض به دستگیری دانشجویان در هفته های اخیر در ایران و همراهی با تظاهرات "جمعی از جوانان و دانشجویان چپ" ساکن اروپا در روز

در اعتراض به دستگيری دانشجويان در هفته های اخير در ايران

 و همراهی با تظاهرات "جمعی از جوانان و دانشجويان چپ" ساکن اروپا در روز 22 دسامبر در شهر بروکسل بلژيک

دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد!

زندانی سياسی آزاد بايد گردد!

طی چند هفته گذشته دهها دانشجوی مبارزوچپ توسط نيروهای سربکوگر جمهوری اسلامی دستگير و زندانی شده اند. هدف رژيم از بازداشت و زندانی کردن داشنجويان ايجاد رعب و وحشت بود تا بتواند از تظاهرات 16 آذر جلوگيری کند. اما دانشجويان مترقی و انقلابی و چپ با برگزاری اين تظاهرات در روز 13 آذر، خيال واهی ارتجاع جمهوری اسلامی را بر باد دادند.

مبارزات اخير جنبش دانشجوئی يک بار ديگر نشان داد که اين جنبش نقش موثری در تحولات سياسی ايران دارد. در شرايط حساس کنونی که آمريکا و شرکا از يک طرف و جمهوری اسلامی از طرف ديگر می خواهند به مردم بقولانند که چاره ای جز انتخاب بين اين دو قطب ارتجاعی را ندارند، اين جنبش دانشجوئی در ايران است که بدرستی پرچم قطب سوم را با بلند کردن شعار« نه به امپرياليسم، نه به جمهوری اسلامی »  پيش گذارده است  و ميرود تا با ادامه مبارزات خود اين شعار و خواست واقعی مردم را در ديگر جنبش های اجتماعی فراگير نمايد.

يکی از ويژگی های بر جسته مبارزات اخير جنبش دانشجوئی چپ، حضور وسيع دختران جوان در آن است. برای اولين بار جنبش دانشجوئی با صراحت شعار مبارزه عليه ستم جنسيتی را بعنوان يکی از سياست های مبارزاتی خود انتخاب کرده است. اين مسئله نه تنها از زاويه تحولات دمکراتيک و انقلابی جامعه مهم است بلکه بستر مهمی برای ترويج مختصات جامعه آينده، از ايده های کهن است.

زنان و مردان آزاديخواه و مترقی!

حضور گسترده ما در تظاهرات ايستاده روز 22 دسامبر 2007 مقابل دفتر بی بی سی در لندن برای خواست آزادی فوری و بدون قيد و شرط کليه دانشجويان زندانی امری ضروری است. با حضور خود در اين اعتراض خواهان آزادی زندانی سياسی گرديم.

با حضورمان در تظاهرات ايستاده ، همبستگی خود را با جمعی از جوانان و دانشجويان چپ ايرانی مقيم اروپا که نزديک به دو ماه در تدارک برپائی راهيپمائی به مناسبت 16 آذر در روز 22 دسامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و آمريکا در بروکسل هستند، ابراز کنيم.

22 دسامبر 2007

سازمان زنان هشت مارس ( ايرانی- افغانستانی)- انگلستان