ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:
هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!
به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!
تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!
ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!
زن، انقلاب، رهایی
۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

ارسالی از افغانستان - شعله

ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:
هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!
به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!
تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!
ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!
زن، انقلاب، رهایی
۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!زن، انقلاب، رهایی ۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

ارسالی از فعالین سازمان زنان هشت مارس - کابل

ارسالی به مناسب ۸ مارس روز جهانی زن

ما زنان ایران و افغانستان دست دردست هم با مبارزات مان علیه طالبان کابل و تهران، این زن ستیز ترین رژیم های جهان، نه تنها امید به ساختن جهان دیگری را در میان ستمدیدگان تقویت کرده ایم، بلکه به شور و شعف مبارزاتی و به پیشروی جنبش زنان در سراسر جهان یاری رسانده ایم... پیروز باد مبارزات زنان افغانستان و ایران علیه بنیادگرایان زن ستیز اسلامی و امپریالیست های مردسالار گرامی باد اتحاد و همبستگی زنان افغانستان و ایران گرامی باد ۸ مارس روز مبارزاتی زنان در سراسر جهان زن انقلاب رهایی زنان معترض در آستانه هشت مارچ

ارسالی از یاران در افغانستان - شعله

من شعله یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در افغانستان، پیشاپیش ۸ مارچ روز زن، روز مبارزاتی مان را به همه زنان مبارز و انقلابی در افغانستان و ایران و زنان سراسر جهان تبریک می گویم. امید دارم که بتوانیم روز زن، روز پیکار جهانی مان را در افغانستان و ایران به بهترین وجه مبارزاتی برگزار کنیم و این گونه به پیشروی جنبش زنان در سراسر جهان یاری رسانیم. می خواهم بخش بسیاربسیار کوچکی از مبارزات قهرمانانه و شجاعانه شما زنان در ایران در چهار ماه گذشته علیه حجاب اجباری وآتش زدن آن و دود هوا کردن پرچم اسلامیت جمهوری اسلامی را در این ویدئو کوتاه به همه زنان در ایران و افغانستان برای ادامه مبارزاتمان تقدیم کنم. زن زندگی آزادی زن انقلاب رهایی ٢٢ فوریه ٢٠٢٣ / ٣ اسفند ١٤٠١

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده