تظاهرات گسترده در ۶۰۰ شهر آمریکا در دفاع از آزادی سقط جنین

زنان ماشین جوجه کشی نیستند!

تیراندازی طالبان به معترضین در کابل

مردم افغانستان به درستی دریافته اند که تنها نقطه اتکای اشان در مقابل دشمنان داخلی و خارجی، همبستگی زحمتکشان و مبارزه و ایستادگی است.

تجمعات اعتراضی زنان علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان!

حمایت از زنان افغانستان، وظیفه همه زنان و مردان برابری طلب و آزاده در جهان است!

دختر نوجوان ۱۶ ساله، پس از بازداشت یک روزه توسط اطلاعات سپاه، خود را حلق آویز کرد!

صحرا کریمی، فیلمساز افغانستانی به سینماگران جهان سکوت خود را بشکنید و از مردم ما دفاع کنید!

طالبان در یک قدمی کسب قدرت در افغانستان!

غنی مزدور از ترس افتادن به دست طالبان فرار می کند، اما مردم ستمدیده خصوصا زنان زیر چکمه های بربرهای طالبان باقی می مانند!

مادر بدخشانی با گلوی پر از بغض

دادگاه حمید نوری یکی از بازجویان و شکنجه گران زندان گوهر دشت

ده‌ها تن از زنان هرات أفغانستان با بدست گرفتن سلاح و مقاومت مردمی در برابر طالبان

زنان هرات خواستار کمک زنان و مردان آزادۀ جهان برای رویاروئی با « لشکر اهریمنی جهالت بار» شدند.