بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع: چرا مبارزه علیه حجاب اجباری نشانه رفتن قلب رژیم است؟

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع: چرا خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به همه زنان جهان است؟

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس «چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟»

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس «مبارزه گسترده و نوید بخش زنان علیه طالبان در راه است!»

تظاهرات در لندن

فراخوان آکسيون ايستاده

در دفاع از زنان و مردم افغانستان

آکسیون مشترک در دفاع از شورش مردم ستمدیده خوزستان و مبارزات کارگران!

شرکت در آکسیون همبستگی با مبارزات جسورانه مردم خوزستان و سایر شهرهای ایران

تظاهرات مشترک در لندن

در دفاع از مبارزات کارگران و شورش مردم ستمدیده خوزستان!

آکسیون اعتراضی علیه مضحکه انتخابات رژیم جمهوری اسلامی!- لندن