فيلم"جرمانه" از ساخته های نهاد تحقيقاتی حقوقی زنان و اطفال در افغانستان

اعتراض: پس کجاست حقوق بشر؟

جهانی شدن، افزونگر نابرابری های جنسيتی

.اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧدان ﺑﮕرام اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن بهشت است

جان نمایندگان جسور زن در افغانستان در خطر است

جان نمایندگان جسور زن در افغانستان در خطر است

تظاهرات عليه رفتار نظاميان آمريکايی در افغانستان

.در کابل صدها تن از اهالی بگرام در شمال کابل در مقابل قرارگاه مرکزی آمريکاييان در افغانستان، دست به تظاهرات زدند