بیکاری گسترده زنان در شرایط تبعیض های مردسالارانه در بازار کار

!وجدان برای فروش، آدم برای فروش

شینا حالم بد تقصیر توست که

واکنش به تعرضات جنسی شب سال نو مسیحی در آلمان

این زنان مایملک ما هستند. دست درازی به آن ها قدغن

شماره چهل نشریه عصیان منتشر شد

باز هم طرح زن ستیزانه‌ی دیگری در مجلس ارتجاعی تصویب شد!

گفت‌وگو با سیلویا فدریچی فیلسوف و فمینیست ایتالیایی مبارزه زنان یکی از مبارزات محوری ضدسرمایه‌داری است- ترجمه جواد گنجی

دلواپس توام، اما بیمناک نیستم - مینا اسدی

به یاد بیداران به خون خفته- زنانی دیگر

عصیان شماره ۴۹ منتشر شد