مداخله خارجی و تغيير و تحولات اجتماعی در افغانستان!

آیا هیچ‌گونه ارتباط یا هم‌آهنگی میانِ عشق و ازدواج وجود دارد؟

CIA: جنگ و قاچاق مواد مخدر افغانستان: مستعمره مواد مخدر آمريکا

زنان و مشی سیاسی مخفی در ایران!

گلوبالیزاسیون: از افسانه تا واقعیت

سمینار بررسی ریشه های ستم کشیدگی زنان