شعری از یک انقلابی کمونیست با عنوان زنان جهان

یک روز در دادگاه

!قساوت تجاوز و پسر همسایه

داستان «کوتاه کوه روی دل»

معشوقی از جهان فرداها

شعری از زیبا کرباشی

تغییر بدون مبارزه ممکن نیست!

پس ما با هر زنی که آزاد است صحبت می کنیم که حرف بزند
با این تقاضا
صدای خود را به کار بگیر

تقدیم به زنان مبارز هشت مارس

به جنگ تا بجنگیم!

آنها هم می روند