«بانويی ديگر» سريالی ارتجاعی از صدا و سيما!

رژيم يك كارزار بر سر مسئله زنان راه انداخته كه يك نمونه آن سريال فوق است. كارزاری شامل سريال و مصاحبه و تفسير و غيره. تقريبا تم "بانويی ديگر" در هر سريالی تكرار می شود، همراه با چاشنی مسخره كردن فمينسيت ها و زنان مدافع حقوق زنان.

بنظر اين بخشی از کارزاری است که رژيم برای مقابله با جنبش بالنده براه انداخته است. آنها سعی می كنند مردان جامعه را با تاكيد بر امتيازات مردانه و خطر زنان حول ايدئولوژی و قوانين رژيم بسيج كنند. خيلی سعی می كنند مردان را از شورش زنان بترسانند و در ضمن مردان را مظلوم جلوه دهند. اين کارزار ارتجاعی را بايد از طريق مبارزه آگاهانه مان نقش بر آب کنيم.

به مناسبت روز جهانی زن

سخنرانی فعالین هشت مارس در برمن

قانون منع حجاب در فرانسه حجابی بر واقعيت!

مقاله‌ی ارائه شده در سمينار فمينيسم

فمينيسم انديشه برابری طلبانه زنان است!

آسمان برای زنان همه جا يک رنگ است...

گزارشاتی از روزنامه آلمانی تاس

سرسخن: بم: قهر طبیعت، خشم مردم!

تبعیض جنسی از منظر تعلیم و تربیت

تاثیر جنبش زنان بر جنبش دانشجوئی

تاملی بر نوشته زنبورک زهرا (زيبا)، افسانه، شيرين.... نفر بعدی؟؟؟