مبارزه علیه حجاب اجباری ادامه دارد…

در برابر  جنگی که به ما با حجاب اجباری و قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی تان در چهل و چهار سال گذشته تحمیل کردید، جنگیدیم و در خیزش ژینا صحنه جنگ را با آتش زدن حجاب اجباری به مرحله نوینی  رساندیم و قصد و برنامه مان این است که تا دفن کامل حجاب اجباری که با سرنگونی تان همراه است جنگمان را ادامه دهیم.


١ ژوئن ٢٠٢٣