سالی هزاران مسکن برای نوجوانان!!!

زمان تحویل: هر روز بعد از اذان صبح


جمهوری اسلامی برای جلوگیری از روند رو به رشد مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، برای جلوگیری از مبارزات معلمین و بازنشستگان، برای جلوگیری از تداوم مبارزات کارگران، برای جلوگیری از مبارزات مادران و خانواده های دادخواه، برای جلوگیری از مبارزات هر هفته ستمدیدگان بلوچستان  و به یک کلام برای مقابله با تداوم خیزش ژینا، دست به اعدام های وسیع زده است.

اما این اعدام ها نه ناشی از قدر قدرتی جمهوری اسلامی، بلکه ناشی از ترس و وحشت از ادامه یابی مبارزات مردم است و...٢۸ می ٢٠٢٣