آکسیون اعتراضی علیه اعدام!

ما روز سوم فوریه که آخرین روز یک هفته تحصن علیه اعدام بود، به همراه دیگر سازمان ها و تشکلات مبارز و مترقی در میدان ترافالگار لندن جمع شدیم و تلاش کردیم با پخش بیانیه های گوناگون علیه اعدام، شعار دهی، پخش ترانه های مترقی فارسی و انگلیسی و ... رهگذران را متوجه جنایاتی که رژیم با اعدام های وحشیانه به اوج خود رسانده است، بکنیم.

پوسترهای بزرگ از جانباختگان، نمایشگاه عکس، پرچم های گوناگون، پخش سرود و...  باعث شده بود که بسیاری از مردم بایستند، دلایل این که چرا جمهوری اسلامی این چنین دست به اعدام های وحشیانه زده است را سئوال کنند، کمک مالی کنند، تقاضای داشتن تعداد بیشتر بیانیه برای پخش را بکنند و خود را در کنار مردم ایران و مبارزات شان علیه رژیم بدانند.
٣ فوریه ٢٠٢۴

فعالین سازمان  زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-لندن