سازمان زنان ۸ مارس (ایران - افغانستان)

بسیاری از سردمدارانی که امروز پشت کمپین نه به جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، کسانی هستند که در دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷، زمانی که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی دسته دسته از مبارزین، انقلابیون و کمونیست را قتل عام کرد، لب از لب تکان ندادند و با سکوت، رضایت مندی خود را از این جنایت نشان دادند.