آكسيون اعتراضی عليه سنگسار زنان در افغانستان

آكسيون اعتراضی عليه سنگسار زنان در افغانستان!

سازمان زنان 8مارس (ايرانی- افغانستانی) واحد فرانکفورت در روز شنبه 2005/05/07 اقدام به يک تظاهرات ايستاده نمود. اين تظاهرات در اعتراض به سنگسار امينه زن 29 ساله ای بود که پس از برگشت همسر مهاجر افغانی اش بعد از سالها از ايران و شکايت او مبنی براينکه امينه مقررات تاهل را رعايت نکرده است صورت گرفت.

اين دومين سنگسار است که در دوماه گذشته در منطقه بدخشان در شمال افغانستان صورت گرفته است. در اين اکسيون ايستاده واحد فرانکفورت اقدام به پخش اعلاميه هائی به زبان آلمانی و فارسی نمود. شعار «آمريکا و دولت دست نشانده اش در افغانستان عاملين اصلی اين سنگسارها هستند» چهره دولت بقول آمريکا دمکرات افغانستان را بخوبی آشکار می کرد و قتل امينه و امثال امينه نشان داد که سنگسار در افغانستان مجوز قانونی دارد.

واکنش شهروندان فرانکفورتی بيانگر اين بود که ماهيت عمل آمريکا با وجود اين دولت هنوز برای بسياری از آنها در هاله ای از ابهام است. آنان اين عمل را محکوم می کردند و زنان بعضا با ما کاملا هم نظر بودند. وجود پلاکاردتهائی که شعار هائی چون «سنگسار زنان در افغانستان و ايران محکوم بايد گردد» ، «امينه زن 29 ساله در افغانستان سنگسار شد»،«ما خواهان توقف بی چون و چرای سنگسار در افغانستان و ايران هستيم» و «دولت افغانستان دست نشانده آمريکا و مخالف مردم افغانستان است» بينانگر خواست زنان و دليلی برای اين اکسيون و تا حدودی افشای ماهيت حکومت موجود در افغانستان بود.

بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ ها ئی که در پای ميز كتاب هشت مارس در اين اکسيون صورت گرفت، نشان دهنده حساسيت شهروندان فرانکفورت و مردم ساير نقاط جهان و بطور مشخص زنان اين کشورها بود.

عليرغم باران شديد اين اکسيون با همکاری مردم روبرو بود.

به اميد روزی که انسانهای همه نقاط جهان بتوانند در شأن انسانی خود برابر و آزاد زندگی کنند.

آکسيون ما بر عليه سنگسار و كليه قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی عليه زنان در ايران و افغانستان ادامه دارد.

ما از تمامی زنان و مردان آزاديخواه انتظار داريم كه به اين آكسيون اعتراضی بپيوندند. اين آكسيون به مدت چهار هفته ادامه دارد.

28/5/2005

آدرس :Leipzigerstr. 56-58   -   Frankfurt

ساعت : 14-18

Zeile- 70