میدان رشت شاهد این صحنه وحشتناک بود


امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱سبزه  میدان رشت شاهد این صحنه وحشتناک بود که یک ون گشت ارشاد در حین حرکت، زنی را از داخل ماشین به وسط خیابان پرتاب می کند! هنوز از حال این زن خبری در دست نیست!

این وحشی گری های عریان از عجز و ناتوانی شان در مقابل گسترش مبارزه زنان علیه حجاب اجباری با حجاب سر نکردن شان نشات می گیرد! در همین هفته های اخیر نیروهای سرکوب گر حمله به زنان و دستگیری آنان به خاطر بی حجابی  را گسترش داده اند. سپیده رشنو را دستگیر کردند، شکنجه کردند، اعتراف اجباری گرفتند، تا شاید ترس و وحشت در میان زنان ایجاد کنند، اما زنان نه تنها به این سیاست های ورشکسته اهمیت ندادند بلکه دامنه حجاب سر نکردن آنان هم چنان در حال گسترش است.

تلگرام کارزار زنان

٢٠ آگوست ٢٠٢٢