در اعتراض به حجاب اجباری و حاملگی اجباری


جمعی از زنان در ۲۴ مرداد ، در اعتراض به حجاب اجباری و حاملگی اجباری در چند نقطه تهران دست به اعتراض زدند.  این زنان معترض  به درستی بر روی تراکتی نوشته بودند: سپیده رشنو کجاست.

کارزار زنان: جنگی که جمهوری اسلامی با قفل و بند اسلامی بر بدن زنان با اجباری کردن حجاب و اهداف کلی که در پی آن داشت باعث شد که بسیاری از قوائد زندگی برای زنان از طریق قانون ضد زن اسلامی، فرهنگ پدر/مردسالارانه اجباری شود: ازدواج اجباری، تحمیل مادری اجباری، ادامه زندگی اجباری با مردانی که نمی‌خواهند زندگی کنند، هم خوابگی اجباری، اجبار در جدایی از فرزندان پس از طلاق و این لیست را می‌توانیم هم چنان ادامه دهیم. این حجم از اجبار و انقیاد از زنان، نیروی به شدت خشم‌گین و انفجاری ساخته است. به همین دلیل هم زنان نه تنها علیه حجاب اجباری بلکه نقش پررنگ و پر قدرتی را در همه مبارزات بر عهده دارند.

١۶ آگوست ٢٠٢٢