پس گرفتن آزادی سقط جنین در آمریکای مهد «آزادی و دمکراسی»!


افشا شدن پیش نویس و سند محرمانه دیوان عالی نشان می دهد که قرار است آزادی سقط جنین که در برخی ایالت های آمریکا بر اساس مبارزات زنان کسب شده بود، پس گرفته شود! در برابر افشای این پیش نویس زن ستیزانه، زنان به مبارزه برخواسته و اعتراضات خیابانی به راه انداخته اند.

کنترل بر بدن زنان به اشکال گوناگون در همه دولت های مبتنی بر ستم و استثمار انجام می پذیرد. به عنوان مثال در آمریکا با محدودیت برای انجام سقط جنین و یا پس گرفتن آزادی سقط جنین  این کنترل به پیش می رود و در کشورهایی هم چون افغانستان و ایران با قرار دادن زنان در حجاب اجباری.

در نتیجه مبارزه زنان برای رهایی چه در آمریکای امپریالیستی و چه در افغانستان و ایران تحت حاکمیت بینادگرایان اسلامی به کنترل بر بدن اشان که به سرنگونی کل ساختار ستم و استثمار سرمایه داری وابسته است، گره خورده است.

تلگرام کارزار زنان

4 مه 2022