گوهر خیراندیش یکی از بازیگران مطرح در ایرانگوهر خیر اندایش که اخیرا در نمایش فیلم "افسانه بناسان" در لس آنجلس شرکت داشت، با انتقاد از کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی می دانستند و در سالن نمایش حضور داشتند چنین گفت: " از قدیم مادر و خاله ها و اقوام برنامه روضه برگزار می کردند و خدا و پیغمبر را هم قبول داشتند و هم زمان به عقاید هم احترام می گذاشتند.... بیاییم یاد بگیریم که به عقیده آدم ها احترام بگذاریم."

حجاب اجباری که در 43 سال گذشته با زور و سرکوب به زنان تحمیل شده است، عقیده دینی و رسمی جمهوری اسلامی است.

کودک همسری و تحمیل آن به هزاران هزار دختر بچه ، عقیده دینی و رسمی جمهوری اسلامی است.

چند همسری و سرویس جنسی چهار زن و هزاران زن صیغه ای به یک مرد، عقیده دینی و رسمی جمهوری اسلامی است.

باز گذاشتن دست هر مردی برای قتل هر زنی تحت نام "ناموس" از جانب رژیم تئوکراتیک اسلامی، عقیده دینی و رسمی اش است. و به طور کلی تصویب صد ها قانون و مجازات های اسلامی ضد زن، عقیده دینی و رسمی جمهوری اسلامی است و...........

قتل عام یک نسل از مبارزین و انقلابیون در دهه 60 و تابستان خونین 67، عقیده و اصول جمهوری اسلامی است.

کشتن هزاران  معترض در خیزش دی 96 و آبان 98، عقیده و اصول جمهوری اسلامی است.

به بند کشیدن ده ها هزار نفر از فعالین حوزه های گوناگون مبارزاتی هم چون زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و...عقیده و اصول جمهوری اسلامی است.

اعمال ستم و استثمار وحشیانه به اکثریت جامعه خصوصا کارگران و زحمتکشان، انقیاد زنان، انقیاد ملیت های تحت ستم و..... جز اصول پایه ای، ماهیت، کارکرد و نظریه کل رژیم جمهوری اسلامی در طی 43 سال گذشته بوده است.

به همین خاطر هم اکثریت مردم  به درستی ضدیت خود را با مبارزه بر خلاف گوهر خیر اندیش به کل رژیم حاکم و عقاید و اصول ستمگرانه و استثمارگرانه اش به ویژه از دیماه 96 تا کنون نشان داده اند. در واقعیت تنها کسانی می توانند به عقاید ضد مردمی و زن ستیز جمهوری اسلامی احترام بگذارند که به فکر موقعیت و منافع خود هستند، به فکر دست یابی بیشتر و بیشتر به امکانات مالی، شهرت و مطرح شدن خود هستند و....

آن دسته از هنرمندانی که به خاطر منافع خود مرز دوست و دشمن را مخدوش نمی کنند، با هنرشان به روحیه مبارزاتی مردم می دمند و در عین حال از مبارزات مردم، از زندگی مردم الهام می گیرند و در هنرشان منعکس می کنند و.... هنرمندانی هستند که مردم به آن ها احتیاج مبرمی دارند.

تلگرام کارزار زنان

 3 مه 2022