زینب جلالیان از قدیمی ترین زنان زندانی سیاسی در ایران


در قسمت یکی از پیام هایش از زندان چنین نوشته بود:

«ای ستمگران، نظاره ‌گر بودید و هستید، دیدید نمی‌شود با قتل‌عام، شکنجه و زندانی کردن ما زنان، جلوی حق خواهی ما را بگیرید. وقتی یک زن جوهرش با آزادی سرشته شده باشد، هیچ ظلم و زوری نمی ‌تواند او را به زانو در بیاورد.

من زمانی به این حقیقت پی ‌بردم که در چنگال ستمگران جمهوری اسلامی بودم. لباسهای مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. باور کنید هر وقت ستمگران، ظلم و شکنجه را بر من بیشتر می‌کنند، من جسورتر و مقاوم‌ تر می‌شوم.»

کارزار زنان: درود بر زینب جلالیان و همه زنان زندانی سیاسی که با استواری و پایداری بر سر اهداف خود در خدمت به توده ستمدیده مردم و منافع آنان ، مبارزه خود را به اشکال مختلف درون زندان های قرون وسطائی رژیم هم چنان ادامه می دهند.

#زینب_جلالیان

#زنان_زندانی_سیاسی

#سرنگونی_انقلابی

#درهای_زندان_شکسته_باد

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

@kaarzaar

برگرفته از تلگرام کارزار زنان

۶ ژانویه ۲۰۲۲