یان اگلند، دبیر کل شورای پناهنده گان ناروی،

دوشنبه ۱۹ جدی، در توئیترش نوشت:

 ممنوعیت کار زنان توسط طالبان شش میلیون نفر را در قحطی فرو خواهد برد. همچنان محروم ماندن ۶۰۰ هزار کودک از آموزش، عدم دسترسی ۱۳ میلیون نفر به آب سالم و نبود خدمات صحی برای ۱۴ میلیون نفر از پیامدهای دیگر ممنوعیت کار زنان خواهد بود.

جامعه جهانی به سرکردگی ناتو و مخصوصا امپریالیست امریکا، با معامله علنی شان، رسما سرنوشت میلیون ها مردم ستم دیده، مخصوصا زنان را به طالبان سپردند. اما نمی دانند با ارائه بیانیه ها و آمار قحطی و بدبختی مردم و زنان ،که خود مسبب آن هستند، بوی تعفن رذالت و ستمگری شان بالا می شود!

مردم ستم دیده افغانستان، در بیست سال دوره اشغال رسمی آنها و سپردن سرنوشت شان به دست نظام مرتجع، ضد زن و فاشیست طالبان، ماهیت و نیت امپریالیست ها را به درستی درک کردند.

سرنگونی رژیم های فاشیست و ضد زن مثل امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به دست زنان و مردان ستمدیده و درد آشنای افغانستان دیر نه بسیار زود رقم خواهد خورد.

١٢ ژانویه ٢٠٢٣