گروهی از دختران کابل علیه تصمیم اخیر طالبان مبنی بر اخراج آنها از دانشگاه کابل، اعتراض شان را با دیوار نویسی روی دیوار های کابل نشان دادند.


این زنان و دختران در دیوار ها هشتک هایی مانند: «تحصیل، کار، آزادی» و «نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید»، را می نویسند.

زنان افغانستان یگانه نیروی شجاع و نترسی هستند که امروزه در برابر رژیم  بنیادگرا، زنستیز و ضد بشری حاکم در افغانستان جسورانه مبارزه می کنند؛ همانطور که زنان ایران با شهامت تمام همواره در صفوف اول مبارزه با رژیم مرتجع و زنستیز جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

٢٤ اکتبر ٢٠٢٢