فرح پهلوی، نوه خود نور پهلوی را به عنوان جانشین انتخاب کرد!

جای تعجبی نیست که دار و دسته اصلاح طلبان هم چون فریبا داودی مهاجر که سالها در رکاب «اصلاح طلبان» حکومتی قرار داشتند و خود را به آب و آتش می زدند که زنان و به طور کلی مردم را به گرد جناح «اصلاح طلب» رژیم جلب کنند، حال از خاندان پهلوی و دمکرات بودن آنان در انتخاب یک زن به نام نور پهلوی استقبال کنند.

مساله این است که فرح پهلوی می خواهد از تضاد آشتی ناپذیر زنان که بازتاب اولیه آن در مبارزه و مقاومت آنان علیه جمهوری اسلامی منعکس است، استفاده کرده و با انتخاب نوه ش و هم زمان تبلیغ همه رسانه های فارسی زبان هم چون من و تو و اینترنشنال به حول آن و هورا کشانی هم چون فریبا داودی مهاجر، نه تنها مسیر مبارزه زنان علیه رژیم جمهوری اسلامی را منحرف کنند، بلکه از تعمیق مبارزات زنان که با آگاهی آنان از علل ستم بر زن و مهم تر ریشه کن کردن کل روابط و مناسبات کهنه که عامل اصلی فرودستی زنان است، جلوگیری کنند. افشای تمامی ترفندهای اپوزسیون ارتجاعی از هر نوع و شکل ش وظیفه همه زنان و مردان مبارز در راستای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است.٢٣ آگوست ٢٠٢٢

برگرفته از فیسبوک سازمان زنان هشت مارس