افشای طرح قضات دادگاه عالی آمریکا برای ممنوعیت کامل سقط جنین


نشریه آمریکایی پلیتیکو می‌گوید که به نسخه‌ محرمانه طرح دادگاه عالی آمریکا برای لغو قانون آزادی سقط جنین مصوب سال ۱۹۷۳ دست یافته است. ظاهرا این طرح مورد تأیید اکثریت قضات دادگاه عالی است.

هشت مارس: در نبود یک حکومت انقلابی در قدرت، امپریالیست های مردسالار در امریکا و در جهان، به خود اجازه می دهند،  وحشیانه به حقوق زنان یورش برده و حتی دستاوردهایی که تنها در کشورهای غربی و بعد از سال ها مبارزه به دست آوردند را از آنان باز پس گیرند.

مبارزه در برابر مردسالاری، مبارزه ای جهانی است.

حفاظت از دستاوردهای مبارزاتی زنان، گسترش این دستاوردها برای همه زنان در سراسر جهان و پیشروی انقلابی در جهت رهایی جهانی زن، وظیفه تمام زنان جهان و وظیفه تمام نیروهای رادیکال و پیشرو ای است که مدعی مبارزه برای جهانی عاری از ستم و استثمار می باشند.

تلگرام هشت مارس

4 مه 2022