انسیه خزعلی خطاب به دختران ۹ سال: برای تشکیل خانواده از حالا برنامه‌ریزی کنید!

انسیه خزعلی، معاون امور زنان دولت ابراهیم رئیسی در جریان مراسم افطار یکی از مدارس دخترانه تهران خطاب به دختران ۹ ساله با هدف تبلیغ کودک‌همسری گفته است: از اکنون برای زندگی و خانواده‌ای که می‌خواهید تشکیل دهید، برنامه‌ریزی کنید تا پرورش‌دهنده سلیمانی‌ها باشید.

هشت مارس: جمهوری اسلامی هیچ فرصتی را برای تبلیغات ایدئولوژیک زنستیزانه خود از دست نمی دهد. برای انسیه خزعلی هم مانند سایر کارگزاران جمهوری اسلامی، کوچکترین اهمیتی ندارد که دنیای کودکانه دختر بچه های ۹ ساله را از آنان گرفته و برای پیشبرد "طرح افزایش جمعیت" و سرکوب روحیه مطالبه گری و شورشگری زنان، با تخریب روح و روان شان از همین سنین کودکی آنان را برای کودک همسری و ماشین جوجه کشی نظام شدن، آماده سازند!

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

21 آوریل 2022

@hashtemars