سئوال مهمی که حوریه مصدق، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار افغان مطرح می سازد:

من و بسیاری دیگر از شهروندان افغان وقتی می خواهیم به اروپا بیاییم، باید فرمی پر کنیم و بگوییم که تروریست نبوده ام، هرگز در یک کمپ تروریستی آموزش ندیده ام، در هیچ جنایت جنگی یا نسل کشی مشارکت نداشته ام و به هیچ نام دیگری شناخته نمی شوم.

سئوال من این است که وقتی مقامات طالبان به اسلو آمدند، چه چیزی در فرم تقاضای ویزا نوشتند؟ من از اعضای پارلمان پاسخ می خواهم چرا که مایه سرافکندگی است که ما به عنوان مدافعان حقوق بشر باید به تمام آن سئوالات پاسخ بدهیم، اما سپس شما فرش قرمز برای گروهی پهن می کنید که نه تنها به دلیل فعالیت های تروریستی شناخته شده هستند و نه تنها به دلیل این که یک رژیم آپارتاید جنسی هستند، بلکه حتی بیش از نیمی از اعضای کابینه آنها در لیست تحریم های مربوط به تروریسم در اتحادیه اروپا هستند.

هشت مارس: دخیل بستن به درگاه امریکا و متحدینش برای نجات از دست طالبان، که هنوز از جانب برخی نیروها تبلیغ می شود، در واقع امید بستن به اربابان، بانیان و حامیان طالبان است!

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

2022 فوریه 22