سر نوشت گلناز
در فیلم مستندIn-Justice و یا بی عدالتی، گلناز یک دختر ۲۱ ساله در باره این حرف می زند که چطور شوهر یکی از اقوام نزدیکش بعد از بستن دست و پا و دهنش به او تجاوز کرد. او از این تجاوز هولناک حمل می گیرد (حامله می شود) و واقعه را به پولیس گزارش می دهد ولی به جای اینکه از او به خاطر شجاعتش در گزارش دهی این امر قدردانی نموده و قانون و عدالت را عملی کنند، او را به ۱۲ سال حبس محکوم کرده و به زندان می اندازند. محکومیت او به این دلیل صورت می گیرد که فامیل متجاوز به قاضی و وکیل پول می دهند. این حکم بعدآ به ۳ سال کاهش یافته در صورتی که گلناز بعداز ختم جزای زندان با متجاوز خود ازدواج نماید. محکمه به صورت غیر عادلانه فیصله می کند که بالای گلناز تجاوز صورت نگرفته بلکه او در زنا سهم گرفته است، در حالیکه اتفاق افتاده زنا بسیار روشن است.
 اتحادیه اروپا در اول زمینه ساختن این مستند را فراهم می نماید اما بعدآ به بهانه جلوگیری از به خطر انداختن امنیت افرادی که در فیلم حضور یافته بودند نمایش آن فیلم را منع نمودند. ضمنا یکی از کارکنان رسمی این اتحادیه با ارسال داشتن یک پست الکترونیکی به فیلم سازان پیشنهاد مینماید که امکان دارد انتشار این فلم به ارتباطات دپلوماتیک شان با سیستم قضایی افغانستان خدشه وارد نماید.