گزارش از اکسیون اعتراضی 23 جون دربرابرقونسلگری دولت فاشیستی جمهوری اسلامی ایران درشهرفرانکفورت آلمان

گزارش از اکسیون اعتراضی 23 جون دربرابرقونسلگری دولت فاشیستی جمهوری اسلامی ایران درشهرفرانکفورت آلمان

ازسه دهه به اینطرف افغان ها مجبوربه ترک وطن خودشدند که بیشترین رقم این پناهنده ها درایران و پاکستان مسکن گزین شده اند. افغان های مهاجردراین دوکشورباشرایط خیلی دشواری که بالای شان تحمیل گردیده باخواری هاومشقات جنگیده ودرهرحالت اش با فروش ارزان نیروی کارمورداستفاده کارفرمایان قرارگرفته وتوانسته اند برای بقای خود و فامیل های شان , نفقه وسرپناه تهیه کرده وبحیث یک اجنبی و انسان درجه دودربرابرفشارهای گوناگون مقاومت نموده استواروتسلیم ناپذیر و با اتکاء به دسترنج خود به زندگی دوام دهند.

   طی سالهای متمادی مهاجران افغانستانی قربانی سیاستهای غیرانسانی وجنایت کارانة جمهوری اسلامی ایران شده وهرچند وقت بعد مورد اذیت , آزاروکشته و بسته شدن دستجمعی , قرارمیگیرند وحقوق وکرامت شان توسط اوباش واراذل بسیجی ,حزب الهی ومامورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران پایمال میگردد وبه صورت خیلی ظالمانه به نامهای مختلف ازجمله ” غیرمجاز “ ازکشور ایران به آن سوی مرز رانده شده وزیرحاکمیت جنایتکاران وطنی واشغالگران برهبری امریکا قرارمیگیرند, درحالی که ازغمخواری وحالت زارشان اثری رانمی توانند ملاحظه کنندوازکارومسکن واحتیاجات اولیه , محروم می مانند و با مصیبت جنگ , بمباران و کشتارهای دستجمعی که انتظارآن راهرلحظه ازقوای اشغالگرومهاجم میکشند, روبرومی شوند.

   دراواخرماه حمل امسال وزیر داخله ایران از آغاز طرح اخراج یک میلیون افغان ”غیر مجاز“ در ایران خبر داد که از اول ثور اوباش و اراذل جمهوری اسلامی ایران درظرف چند روز بیست هزار افغانستانی را بشکل وحشیانه ازایران اخراج نمودندوعلیرغم فشارهاواعتراضات بین المللی تاکنون بیش ازیکصد و پنجاه هزار نفر اعم اززن، مردوکودک با زوروسرکوب وحشیانه ازايران اخراج شده اندکه در جریان آن عده ای جان باخته و تعداد زیادی زخمی شده اندواین اخراج نمودنها تاکنون ادامه دارد.

   چندی پیش زمان وانگیزه برپایی اکسیون اعتراضی به عمل اخراج دولت جمهوری اسلامی ایران توسط یک زن افغانستانی ازطریق ” تلویزیون آریانای افغانستان درامریکا “ اعلان شد که هئیت اجرائی ” سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی “ رابرآن داشت که به پشتيبانی فراخوان شرکت درآن راصادرنمايد. روی این ملحوظ اعلامیه ای منتشرشده قبلی بازتکثیرگرديده و اعضأ وهوادارن سازمان ونیروهای بین المللی برای شرکت درآن فراخوانده شدند.

   اعضأ وهواداران ” سازمان ملی ودموکراتیک آوارگان افغانی“ بتاریخ شنبه 23جون درپیشروی قونسلگری ایران درفرانکفورت درفش شان رابرافراشته واعلامیه های ” سازمان... “ به زبانهای فارسی , پشتووانگلیسی رادربین حضارپخش نمودند.

 شعارهایی درفش به ترتیب چنین بود:

اخراج وحشیانه آوارگان افغانی توسط دولت ایران رامحکوم می نمائیم !

Die NATO ist verantwortlich für Volkermord und Vertreibung in Afghanistan!

افغانی آواره گان د ایران د دولت او امریکائی اشغالگرو د ناروا سیاست قربانیان دی !

   دراین اکسیون ده ها نفر ازنیروهای بین المللی بشمول نیروهای مربوط به ” جنبش مقاومت خلق های جهان (WPRM) “ و اعضأوهواداران ” سازمان ملی ودموکراتیک آوارگان افغانی“ وسازمان” زنان هشت مارس (ایرانی - افغانستانی) “ ( باشعار” قوانین سنگسار وکلیه مجازاتها علیه زنان واخراج وحشیانه آوارگان افغانستانی جمهوری اسلامی ایران رامحکوم می نمائیم !“ ) , شرکت نموده بودند.

   عده ی خبرنگاروفیلمبردار نیزحضورداشتند. اقدامات امنيتی پولیس شديدوبيش ازحدمعمول بودودرپیاده روآنطرف سرک پیشروی قونسلگری درپشت میله های آهنی که تعبيه نموده بودند, اجازه ی برپائی اکسیون رادادند.

   هدف گردانندگان اکسیون دربرابر قونسلگری جمهوری اسلامی ایران , نه اعتراض وابرازخشم ونفرت ؛ بلکه التماس وعذروزاری بود. زمانيکه شعارهای اعضأ وهواداران ” سازمان ملی ودموکراتیک آوارگان افغانی“ ونيروهای بين المللی برضد اعمال جنايتکارانه جمهوری اسلامی ایران بلندشد, يکتن از گردانندگان اکسیون که باپوليس درتماس بوداشاره نمودکه مابرای شعاردادن برضد جمهوری اسلامی ایران نيامده ايم . اين عمل وی موجب اعتراض وابزازخشم شديدشرکت کنندگان شده وباعث شعاردادن های ممتد و پرصلابت آنها برضد جمهوری اسلامی ایران گرديد وخشم ونفرت شان رادرقبال اخراج وحشيانه افغانستانی هاازکشورايران ابرازنمودند.

      سخنان قاطع وپرصلابت یکتن ازنیروهای ایرانی درتشريح عملکردهای ضدبشری رژيم منحط وقرون وسطائی جمهوری اسلامی ایران دربرابرآوارگان افغانستانی واعلامیه سازمان آوارگان - که توسط یکتن ازهواداران آن خوانده شد – اکسيون راهدفمندساخته وجهت درست واصولی آن راتثبيت نمود.

   روحيه گردانندگان اکسيون زمينه سازسخنرانی نماينده رژيم منحط جمهوری اسلامی ايران گرديد,موصوف ضمن صحبت های بی ربطش نویداحداث مکتب رابه اطفال افغانهای مقیم فرانکفورت دادکه بااعتراض شديدشرکت کنندگان مواجه گرديده وکنارزده شد.

   شعارهای جاندارشرکت کنندگان اکسيون که به زبانهای آلمانی و فارسی درهمبستگی با مهاجران افغان داده شد, این هابود:

مرگ بر جمهوری اسلامی ,اخراج افغانستانی ها ازایران محکوم است, حق پناهندگی حق مسلم هرانسان است , زنده باد همبستگی بین المللی !                                                                                          

   حوالی ساعت یک بعداازظهراکسیون درزیرباران شدید, خاتمه یافت .

 

” سازمان ملی ودموکراتیک آوارگان افغانی“ – واحد فرانکفورت

26جون 2007

 

www.akhpolwaki.blogfa.com            Awaragan2006@yahoo.com