8 مارس روز جهانی زن و راهپیمایی کارزار زنان در بروکسل - بلژیک / ثریا فتاحی

8 مارس روز جهانی زن و راهپیمایی کارزار زنان  در بروکسل - بلژیک

ثریا فتاحی

امروز دیگر "کارزار برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" یک گرایش و فعالیت انکار نشدنی در صحنه مبارزات زنان ایرانی در خارج کشور است. این حرکت از همان ابتدا با اهدافی مشخص و از طریق مبارزه زنان آزاده ایرانی برعلیه رژیم حاکم، پای گرفت. تا کنون کارزار زنان در راه تحقق حقوق انسانی زنان لحظه ای خاموش نشده و برعکس، با شدت یابی سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و دولتهای سرمایه‌ داری در جهت محکم کردن هرچه بیشتر زنجیر بر دست و پای زنان، همراه با مقاومت و مبارزه زنان در داخل کشور علیه این سرکوب ها، قوی تر و گسترده تر فریاد و اعتراص خود را به‌ پیش برده‌اند. 

وجود کارزار و حرکتهای آن بیانگر یک پیشرفت است. زنان کارزار در طی چند سال گذشته پیگیرانه بر اهداف خود پای فشردند به گونه ای که امروزهیچکس نمی تواند حضور  کارزار زنان در میان حرکت های اعتراضی زنان در خارج  کشور را نادیده‌ بگیرد. مهمتر از همه دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که جنبش زنان ایرانی تک صدایی است، کارزار زنان بیان حضور قدرتمند گرایش رادیکال و سکولار درون جنبش زنان ایران است گرایشی که کف مطالباتش لغو کلیه قوانین نابرابر نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه کمتر است. زنانی که عمیقا آگاهند که جدایی دین از دولت اولین گره برای لغو قوانین نابرابر در ایران و کلیه جوامعی است که قوانین خود را بر پایه مذهب و شریعت تدوین کرده اند. اما به راستی این رشد و پیشرفت، حاصل چه روند ی است و دست اندرکاران آن و تفکر غالب بر  آن داری چه‌ ویژگیهای است و بخصوص 8 مارس امسال چه‌ تفاوت هایی با سالهای گذشته‌ داشت.

نگاهی به خصوصیت و چگونگی حرکت 8 مارس امسال کارزار زنان

-  کارزار  زنان، حرکت اعتراضی زنان را از  لوکال ها و سالن ها و محیط های دربسته  بیرون کشید  و شعارها و خواسته های خود را به‌ درون جامعه‌ اروپایی کشاند.

- کارزار زنان، با فرياد ِ صداهای خفه شده ی زنان در تاريخ مذکر، زنان عراقی، افغانی و ایرانی و کرد و ترک و کشورهای اسلامی را به‌  گوش جامعه ی تک صدايی اروپای رساند و این فریاد ها را گسترش داد و با صدای غريبه ی نيمه ی خود، زنان دیگری را با خود همرا کرده‌ و ميلاد خجسته ی فرهنگ چند صدايی و برابری طلبانه‌ زنان و مردان را  در خیابان های بروکسل طنین افکند.

- حرکت  کارزار زنان، با طرح و بسط گفتمان های زنانه، عليه تصورات و کليشه های زن ستيز، شوريده و ذهن و زبان زنانه را وارد فضای گفتمانی جامعه کرده است.

- کارزار زنان، با عصيان عليه تابوهای جنسي، تن و تمناهای جنسی را از زندان ِ فرهنگ ِ تابو پرور رها کرده و شور عاشقانه را در فرهنگ زنده گی جاری کرده است.

- کارزار زنان، با نقد و نفی باورهای زن ستيز مذهبی و جزم های دينی به رشد و بسط گفتمان های لائيک و خرد باور، ياری رسانده و تلاشی جهت گشودن افق و دريچه ی روشني فرا راه مبازات زنان است.

- کارزار زنان، با نقد و نفی بی امان باورها، ارزش ها و اندیشه‌ های مرداسالارنه‌ و عقب افتاده‌  سعی در  بی اعتبار کردن این افکار کرده‌  است

- کارزار زنان، با شوريدن عليه قوانين شرعی و تکاليف الاهی زن ستيز، نقد و شورش عليه الاهيات اسارت بار حقوق اسلامی را تعميق بخشيده است.

- کارزار زنان، با حضور گرایشات گوناگون زنان چپ، رادیکال و سکولار خود در 8 مارس  سبب بسط و  رشد رادیکالیزم در  بخشی از جبش زنان شده است.

- کارزار زنان، نه فقط عليه ارزش ها و هنجارهای زن ستيز قدرت سياسی حاکم در ایران ، بلکه‌ عليه ارزشها و هنجارهای زن ستيز حاکم بر جهان نیز شوريده است.

- حضور زنان و مردان از ملیت های گوناگون در راهپیمایی هشت مارس کارزار زنان در بروکسل برگ زرینی از تلاش های مبارزاتی زنان در خارج کشور برای رساندن صدای مبارزات اکثریت زنان ستمدیده ایران به گوش افکار عمومی غرب است، برگ زرینی از تلاشهای زنان کارزار برای جلب حمایت زنان و مردان آزادیخواه غرب در حمایت از مبارزات حق طلبانه زنان ایران است. کارزار زنان بار دیگر در هشت مارس روز جهانی زنان اعلام کرد نه فقط حقوق زنان جهانی است، بلکه مبازه زنان برای درهم شکستن نظام مردسالاری در گوشه و کنار جهان پیکاری جهانی است. 


گرامی باد روز پيکار جهانی جنبشی که ما را به زيستن در دنيايی انسانی فرا ميخواند.

مارس 2008