ÂÐÑ ÌÇä å ÞÏÑ Çیä 2 ÓÇá ÌÇیÊ ÎÇáی ÈæÏ å ÇäÓÇä ÎæÈی æ ÏæÓÊ ÏÇÔÊäی ÈæÏی. ÚÒیÒã åãیÔå ÏÑ ÞáÈ ãÇ ÏæÓÊÇäÊ ÈÇÞی ãی ãÇäی.

Azar jan che ghadar in 2sal jayat khali bood che ensane khub va dost dashtani boodie azizam hamish dar ghalbeh ma dostanat baghi mimani.

 yad va khaterat gerami.

28/05/2014