از طرف حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان

از طرف حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان

  به حزب کمونیست ایران ( م ل م )!

رفقای عزیز!

با تاسف اطلاع یافتیم که رفیق نسرین، یک تن از اعضای حزب کمونیست ایران ( م ل م )، پس از یک مبارزه طولانی چند ساله علیه مرض سرطان، وفات نموده است. از این بابت غم انگیز، با تمامی رفقا و دوستان همرزم رفیق نسرین و همچنان اعضای خانواده اش، ابراز همدردی و غم شریکی می نماییم.

رفقای عزیز!

پیوند و همسنگری مبارزاتی کمونیستی انترناسیونالیستی دیرینه میان حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان و حزب کمونیست ایران ( م ل م )، بر مبنای مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و شمولیت در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی به مثابه تجمع بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست جهان استوار بوده است. حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان، ضمن اظهار همدردی و غم شریکی به مناسبت وفات رفیق نسرین، یکبار دیگر تعهد مبارزاتی استوارش را برای حفظ، ارتقا و نوسازی این پیوند و همسنگری اعلام می نماید. ما وظیفه و مسئولیت کمونیستی انترناسیونالیستی خود می دانیم که علیه تمامی چلنج ها علیه مبنا و اساس این پیوند و همسنگری، از هر جایی که سر بلند نماید، همچنان به مبارزه اصولی خود ادامه دهیم. فقط بدین صورت است که می توانیم یاد و خاطره رفقایی مثل رفیق نسرین را زنده نگه داریم.

زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم!

به پیش در راه باز سازی و توسعه تجمع بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست کشور های مختلف جهان!

حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان

27 جدی 1389 ( 17 جنوری 2011 )