به دوستان سازمان هشت مارس و خانواده مینا حق شناس

به دوستان سازمان هشت مارس و خانواده مینا حق شناس

رفتن مینا مرا بسیار اندوهگین کرد.

جنبش زنان یک یار کوشای خود را از دست داد و تردیدی ندارم که هزاران دست بسوی کوله بار وزینی‌ که مینا از خود بر جای گذاشته است دراز خواهند شد تا با افزودن تجربه‌های مبارزاتی او به کوله بار خود راهش را در مسیر مبارزه برای آزادی و رهایی زنان از ستم جنسیتی در پی‌ گیرند.

آذر شیبانی

ژانویه ۲۰۱۱