دوستان عزیز

چه نوشته پر معنی و لبریز از احساس

قطره اشکهای ذلال که از چشم های شما عزیزان روان است را به نرمی و محبت از چهره دردمندتان پاک می کنم و گونه های همه شما رفقا را بوس باران می کنم

یادش و راهش گرامی باد

مسعود

9 ژانویه 2011