دوستان عزیز

با درود فراوان

من هم در اندوه شما و یارانتان از درگذشت زنده یاد بانو مینا حق شناس شریک هستم

نام و یادش گرامی باد

هوشنگ معین زاده

9 ژانویه 2011