تسلیت به مناسبت در گذشت مینا حق شناس از فعالین حقوق زن

تسلیت به مناسبت در گذشت مینا حق شناس از فعالین حقوق زن

مطلع شدیم که مینا حق شناس فعال حقوق زنان و از بنیان گذاران سازمان هشت مارس بعد از مدتی بیماری در تاریخ 8 ژانویه 2011 در گذشته است. سازمان آزادی ضمن ابراز تاسف، صمیمانه به خانواده و بستگان و رفقای مینا حق شناس تسلیت می گوید.

سازمان آزادی زن

9 ژانویه 2011